SIGC

Sistema de garantia intern de qualitat de la UIB.

Les sigles SIGC corresponen a Sistema Intern de Garantia de Qualitat, el principal propòsit del qual és controlat permament per la Comissió de Qualitat de l’Escola.

Es creen les CGQ dels títols oficials de la UIB com a comissions permanents que vetllaran per la qualitat dels títols oficials i per a la correcta implantació, gestió i coordinació i el seguiment de les activitats relatives al SGIQ de cada títol (acord executiu del Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears núm. 9993, de 2 de novembre de 2011 (FOU núm. 355, de 18 de novembre de 2011).

 

La seua funció és que la CGQ de cada títol analitzi i tengui en compte les queixes i els suggeriments rebuts, la satisfacció de l’alumnat i de la resta de membres de la comunitat universitària, els resultats de les pràctiques externes, els resultats de la inserció laboral i la satisfacció de les persones titulades, les opinions dels ocupadors, etc., a l’hora de fer les propostes.

Composició de les CGQ dels títols oficials de la UIB

Els centres han de constituir les CGQ dels seus títols i la seua composició ha de ser la següent:

 • La persona responsable de qualitat del títol.
 • Un mínim de dos professors/ores que imparteixin docència al títol elegits per la junta de centre o per l’organisme que gestioni el màster.
 • Almenys un/a alumne/a de la titulació elegit per la junta de centre o per l’organisme que gestioni el màster.
 • Un/a representant del personal d’administració i serveis, elegit per la junta de centre o pel Centre d’Estudis de Postgrau.

Cada CGQ ha d’escollir entre els seus membres un secretari, que aixecarà actes i custodiarà els registres i les evidències necessaris per a la correcta avaluació i el seguiment continu del títol i per a l’acreditació posterior.

En funció dels temes que s’hagin de tractar, és molt recomanable convidar-hi agents interns o externs a la titulació, representants dels grups d’interès (col·legi professional, ocupadors, administració pública, graduats, etc.).

 

 

Responsable de qualitat

La persona responsable de qualitat és el degà/la degana o director/a de centre o persona en qui delegui, o el/la director/a del màster o persona en qui delegui, preferiblement membre de l’equip directiu o del professorat del títol.

Les funcions de la persona responsable de qualitat de cada títol oficial de grau o de màster de la UIB són les següents:

 1. Liderar i vigilar les activitats relatives a la qualitat del títol i del professorat i impulsar la cultura de la qualitat.
 2. Assegurar-se que s’estableixen, s’implanten i es mantenen els processos necessaris per al desenvolupament del SGIQ en relació amb el títol.
 3. Rebre i recopilar la informació necessària per al seguiment correcte del títol, entre altra informació, l’opinió i el nivell de satisfacció dels grups d’interès, la inserció laboral de l’alumnat graduat i la satisfacció amb el seu programa formatiu, els resultats al desenvolupament dels processos, la valoració del progrés i els resultats d’aprenentatge, els resultats de la formació, el desenvolupament dels objectius i els resultats de les pràctiques externes i de les activitats de mobilitat.
 4. Revisar periòdicament la informació pública del títol i assegurar que roman actualitzada i accessible a tots els grups d’interès.
 5. Rebre i recopilar la informació relativa a l’avaluació global del professorat i traslladar-la a la CGQ per analitzar-la i discutir-la.
 6. Convocar i informar la CGQ sobre el desenvolupament del títol i de qualsevol necessitat de millora.
 7. Exercir la representació de la CGQ davant d’altres òrgans interns o externs.
 8. Rebre i gestionar les reclamacions, les queixes i els suggeriments que es presentin.
 9. Qualsevol altra que se li encarregui en el nomenament o li assigni la junta de centre o el Centre d’Estudis de Postgrau.

 

Funcions de les CGQ dels títols oficials de la UIB

 

Les funcions de les CGQ dels títols oficials de la UIB són les següents:

 

 1. Vetllar per la qualitat del títol i del professorat.
 2. Verificar la implantació del SGIQ.
 3. Desenvolupar la política de qualitat de la institució en l’àmbit del títol, verificar-ne el compliment i rendir comptes a la junta de centre o al Centre d’Estudis de Postgrau.
 4. Realitzar el seguiment de l’eficàcia dels processos, analitzar els resultats i les informacions que rebin en relació amb la satisfacció dels grups d’interès, la inserció laboral dels graduats, la valoració del progrés i els resultats d’aprenentatge, el desenvolupament de les pràctiques externes i dels programes de mobilitat i altres informacions i fer propostes d’actuació per tal de millorar contínuament el títol.
 5. Revisar, analitzar i proposar accions de millora en relació amb la qualitat de l’ensenyament i del professorat.
 6. Elaborar la memòria anual de seguiment, avaluació i millora del títol i elevar-la a la junta de centre o al Centre d’Estudis de Postgrau.
 7. Qualsevol altra que els assigni la junta de centre o el Centre d’Estudis de Postgrau.

Membres de la Comissió de Qualitat:

 • Pedro Antonio Rivas Yarza, Director Escola de Turisme
 • Jose Ramón Soler Fuensanta, Responsable de qualitat
 • Yolanda Ortiz Blázquez, personal docent investigador
 • Vicente Guasch Portas, personal docent investigador
 • Gerard Mora Ferragut, personal docent investigador
 • Esperanza Ribas Cardona, personal d’administració i serveis
 • Aurora Vargas Friori, personal de d’administració i serveis
 • Representante alumnos

Accés directe a aquesta informació en aquest enllaç UIB:
https://qualitat.uib.cat/SGIQ/

Accés directe a aquesta informació en aquest PDF: ” Queixes i suggeriments