Mobilitat
i intercanvi

L’Escola Universitària de Turisme promou la mobilitat entre els alumnes a través de convenis d’estudis i de pràctiques amb altres centres internacionals.

ERASMUS +

Des del curs acadèmic 2010-2011, aquests intercanvis es realitzen en el marc del Programa de beques Erasmus.

El programa ERASMUS+ us permet cursar part dels vostres estudis en una universitat europea amb la qual s’hagi signat un acord d’intercanvi per a cada estudi.

Responsable de relacions internacionals:

Sra. Yolanda Ortiz Blázquez.

Horari d’atenció: dimarts i dijous de 12.30 h a 13.30 h.

Durada

3 – 12 mesos per cada cicle d’estudis. Es pot fer més d’un Erasmus sempre que les dues estades no superin els 12 mesos.

Els estudiants que ja hagin realitzat un ERASMUS anteriorment podran sol·licitar una altra mobilitat sempre que no se superin els 12 mesos entre les dues estades i per cicle d’estudis.

A més, els alumnes que facin una estada el primer semestre del curs, podran sol·licitar ampliar l’estada fins a un màxim de 12 mesos, d’acord amb els requisits i els criteris establerts a la convocatòria.

Normativa

La normativa dels intercanvis a la UIB i els seus centres adscrits es pot consultar aquí: https://internacional.uib.es/Mobilitat-i-intercanvi/AlumnatUIB/Informacio-general/Normativa/

Matrícula

La matrícula s’ha d’abonar a l’Escola de Turisme i els estudiants estaran exempts de pagar qualsevol quantitat en concepte de taxes acadèmiques a la universitat de destinació.

Requisits

 1. Estar matriculat durant el curs acadèmic actual i matricular-se durant el curs acadèmic en què es fa la mobilitat.
 2. Cursar estudis oficials d’ensenyament superior que permetin obtenir un títol universitari reconegut o un títol reconegut de nivell superior, inclòs el màster i doctorat.
 3. Haver superat un mínim de 60 crèdits en el moment de fer la sol·licitud i estar matriculat al segon any d’estudis d’ensenyament superior (excepte estudiants de màster o doctorat).
 4. Tenir la nacionalitat, residència permanent o estatus de refugiat o apàtrida en un dels estats participants a ERASMUS+.
 5. Tenir el nivell d’idioma que requereix la universitat de destinació d’acord amb l’annex II de la convocatòria. També es recomana visitar la pàgina web de la universitat que voleu sol·licitar per trobar més informació sobre el nivell d’idioma requerit. És imprescindible presentar el document acreditatiu corresponent en el moment de lliurar la sol·licitud al registre, d’acord amb el Marc europeu comú de referència.
 6. Assegurança mèdica. Targeta Sanitària Europea https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=ca)
 7. Tractament mèdic imprevist https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=ca
 8. Alumnes amb necessitats especials. Podeu demanar més informació aquí: http://sepie.es/inclusion.html

Si teniu qualsevol dubte podeu consultar al següent enllaç: https://internacional.uib.es/Mobilitat-i-intercanvi/AlumnatUIB/Programes/Erasmus-Estudis/

Requisits per sol·licitar una plaça:

a) Estar matriculat a la UIB o als seus centres adscrits durant el curs acadèmic actual i matricular-se durant el curs acadèmic en què es realitza la mobilitat.

b) Cursar a la UIB estudis oficials d’ensenyament superior que permetin obtenir un títol universitari reconegut o un títol reconegut de nivell superior, inclosos el màster i el doctorat.

c) Haver superat un mínim de 60 crèdits a l’hora de fer la sol·licitud i estar matriculat al segon any d’estudis d’ensenyament superior (excepte estudiants de màster o doctorat).

d) Tenir la nacionalitat, residència permanent o estatus de refugiat o apàtrida en un dels estats participants a ERASMUS+.

e) Tenir el nivell ‘idioma que requereix la universitat de destinació d’acord amb l’annex II de la convocatòria. També es recomana visitar la pàgina web de la universitat que voleu sol·licitar per trobar-hi més informació sobre el nivell d’idioma requerit. És imprescindible presentar el document acreditatiu corresponent en el moment de lliurar la sol·licitud al registre, d’acord amb el Marc europeu comú de referència.

(Consultau la informació sobre examen oficial CertiUni, Servei Lingüístic de la UIB).

Procediment per sol·licitar plaça:

1) Informar-se i decidir la universitat de destinació, d’acord amb l’oferta de places que s’estableix a cada convocatòria.
2) Contactar amb el tutor o el coordinador de mobilitat, per saber quina plaça s’adequa més al perfil de l’alumne/a.
3) Emplenar la sol·licitud ERASMUS+ mitjançant UIBdigital/doc a la Secretaria de l’Escola. A la mateixa sol·licitud es poden fer fins a cinc peticions, classificades per ordre de preferència.
4) Preparar la documentació següent per a cada tutor/a de les universitats que se sol·licitin i lliurar-les a secretària de l’Escola, per tenir constància que la sol·licitud s’ha lliurat en el període de la convocatòria.

 • Sol·licitud impresa des de UIBdigital i signada.
 • Fotocòpia del DNI/NIE.
 • Extracte acadèmic dels estudis realitzats fins avui.
 • Certificat del nivell d’idioma que es demana a les universitats de destinació. Podeu consultar l’annex II de la convocatòria i el web de cada universitat, pel que fa al nivell d’idioma.

Procediment de selecció

La selecció es farà d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, tenint en compte especialment l’expedient acadèmic, la certificació del nivell d’idioma i de l’adequació del programa d’intercanvi al perfil curricular.

El servei de relacions internacionals revisarà les sol·licituds presentades i informarà els sol·licitants en cas que hagin d’esmenar la documentació. Per això, hauran de presentar als registres especificats anteriorment una instància general dirigida al Servei de Relacions Internacionals i adjuntar la documentació corresponent.

Els tutors i les tutores d’ERASMUS+ faran la preselecció de les sol·licituds rebudes. El coordinador de mobilitat del centre o dels estudis corresponents en farà la selecció definitiva.

Cada sol·licitant serà informat de l’estat en què es troba la sol·licitud per UIBdigital i també rebrà la comunicació de resolució.

Procediment d'acceptació o renúncia de la plaça

L’acceptació o la renúncia de la plaça concedida s’haurà de realitzar a través d’UIBdigital en el període establert a la convocatòria. A més, s’obrirà un termini d’acceptació de les places en llista d’espera que hagin quedat vacants. En qualsevol cas, la concessió de la plaça serà definitiva quan l’alumne/a rebi la confirmació formal de la universitat de destinació corresponent.

En cas d’acceptar la plaça, cal presentar fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta bancària on l’alumne/a figuri com a titular i s’hi inclogui l’IBAN.

Ajuts econòmics

La beca ERASMUS+ constitueix una contribució de la UE a les despeses de viatge i manutenció dels participants. Aquests ajuts dependran del país de destinació d’acord amb els grups següents, classificats segons el nivell de vida:

GRUP PAÍS DE DESTINACIÓ QUANTITAT MENSUAL DELS AJUTS
Grup 1
Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit i Suècia
300 € / mes
Grup 2
Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Grècia, Islàndia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, República Txeca i Turquia
250 € / mes
Grup 3
Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Romania i l'antiga República Iugoslava de Macedònia
200 € / mes

A més, es podran rebre 100 euros/mes per a estudiants amb menys recursos econòmics. La beca ERASMUS+ cobrirà un màxim de 5 mesos per curs acadèmic, segons els requisits que s’especifiquin a la convocatòria que publiqui l’Agència Nacional ERASMUS (SEPIE).

Els i les alumnes que no rebin ajut econòmic o aquells que allarguin la seua estada, hauran de fer la mobilitat amb recursos propis, però dins del marc del programa ERASMUS+.

UNIVERSITATS

Universitat de Turisme de Kempten, Alemanya

Kempten és una petita ciutat comercial situada al sud d'Alemanya. La ciutat més propera és Munic (a 3 hores de distància amb tren).

Aquesta universitat és una de les poques universitats d'Alemanya on els estudis s'imparteixen majoritàriament en alemany, per la qual cosa també s'ofereixen als estudiants d'intercanvi cursos d'alemany durant la vostra estada. En aquesta universitat, els estudiants poden cursar assignatures de la branca de turisme i de la d'administració d'empreses (aquesta darrera amb més assignatures impartides en anglès).

El Servei de Relacions Internacionals de la universitat ajuda els estudiants a buscar allotjament.

Gràcies a aquest programa d'intercanvi, els estudiants de la nostra Escola tenen la possibilitat d'estudiar un semestre o dos a Alemanya, facilitant-los l'allotjament en residències d'estudiants. La possibilitat d'estudiar a la Universitat alemanya de Kempten és una experiència molt enriquidora i formativa per als alumnes tant des del punt de vista acadèmic –ja que adquireixen un nivell molt alt en el coneixement de la llengua alemanya- com també a l’àmbit personal. Així mateix, els brinda la possibilitat de complementar la seua formació i augmentar el seu nivell de preparació per respondre als reptes cada vegada més exigents de la vida laboral

www.hochschule-kempten.de

Groupe Ecole Supérieur Troyes, França

Troyes és una ciutat i municipi francès, situada a la regió del Gran Orient, a l'Aube a una hora i mitja de París.

El Groupe Ecole Supérieur Troyes és un grup de centres d'educació superior que inclou una Escola Superior de Negocis, fundada el 1992.

Ofereix als estudiants d'intercanvi 3 programes:
- Turisme
- Management Internacional
- Comerç Internacional

Les assignatures es cursen en francès i anglès.
https://yschools.fr/

Universidad de Worms, Alemanya

Worms és una petita ciutat a la vora del riu Rin. És una de les ciutats més antigues d'Alemanya.

Worms té una universitat de ciències aplicades orientada als negocis i la tecnologia, on els alumnes internacionals són molt ben rebuts. Ofereixen excursions gratuïtes a Berlín i Munic perquè puguin conèixer el país.

Ofereixen servei de cerca d'allotjament per als estudiants d'intercanvi.
Els estudis s'imparteixen en anglès, però ofereixen cursos d'alemany de tots els nivells.
https://www.hs-worms.de/