Avís Legal

CONDICIONS LEGALS I LA SEVA ACCEPTACIÓ

Aquestes condicions generals regulen l’ús del servei del portal d’Internethttp://www.escuelaturismo.org/ES

OBJECTE

A través del portal, http://www.escuelaturismo.org/ES/ es facilita als usuaris l’accés i la utilització de diversos serveis i continguts que estan a disposició dels diferents usuaris. L’Escola de Turisme del Consell d’Eivissa es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i la configuració del web, així com també es reserva el dret de modificar o eliminar alguns serveis i utilitats.

CONDICIONS D’ACCÉS I FUNCIONAMENT DEL PORTAL

 • http://www.escuelaturismo.org/ES/ és un portal totalment gratuït per als usuaris. Això no obstant, la utilització de certs serveis s’ha de realitzar mitjançant subscripció prèvia.
 • L’usuari es compromet a utilitzar el portal correctament i d’acord amb la llei. En cas de provocar perjudicis al portal serà responsable dels danys provocats.
 • http://www.escuelaturismo.org/ES/ no es fa càrrec del mal ús del portal i d’irregularitats als PC dels usuaris, de les quals seran responsables els mateixos usuaris.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES PERSONALS

La Política de Privadesa forma part de les Condicions Generals que regeixen la Pàgina http://www.escuelaturismo.org/ES/ juntament amb la Política de Cookies i l’Avís Legal.

L’Escola de Turisme del Consell d’Eivissa respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privadesa dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, de conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades dades, en concret, el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals 3/2018, de 5 de desembre i de les seves normes de desenvolupament, adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos a què estan exposats.

Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades personals?

Les dades que es recullin o ens facilitis voluntàriament per mitjà de la Pàgina Web, ja sigui per la navegació a la mateixa, així com tots aquells que ens puguis facilitar als formularis de contacte, via email o per telèfon, seran demanats i tractats per el Responsable del Tractament, les dades del qual s’indiquen a continuació

Amb quines finalitats tractarem les vostres dades personals?

 • Contestar les teves consultes, sol·licituds o peticions.
 • Gestionar el servei sol·licitat, contestar la teva sol·licitud o tramitar la teva petició de les diferents propostes que proposem des de la nostra WEB.
 • Informació per mitjans electrònics, que versin sobre la teva sol·licitud.
 • Per a tractament de les diferents finalitats en funció dels serveis que siguin objecte de prestació i, en tot cas, per mantenir el contacte i la comunicació amb aquestes.
 • Informació general o esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que hi hagi autorització expressa.
 • Realitzar anàlisis i millores a la Web, sobre els nostres serveis.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

RGPD 2016/679 – Article 6.1a) l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

Compliment d’obligacions legals per part nostra.

Compliment per lEscola duna missió realitzada en interès públic o en exercici de Poders Públics, en altres la protecció dinteressos vitals i en altres lexecució dun contracte.

L’acceptació i el consentiment de l’interessat: En aquells casos on per realitzar una sol·licitud sigui necessari emplenar un formulari i fer un “clic” al botó d’enviar, la realització del mateix implicarà necessàriament que ha estat informat i n’ha atorgat expressament el consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari o acceptació de la política de privadesa.

A qui us comunicarem les vostres dades?

Les dades que ens proporciones podran ser comunicades a terceres entitats per al compliment de fins directament relacionats amb funcions legítimes de persona cedent i persona cessionària, com a les entitats o organismes als quals hi hagi obligació legal de realitzar comunicacions de dades, entitats o organitzacions públiques o privades amb què arribem a acords per desenvolupar projectes socials, culturals o esportius o acords de col·laboració, etc.

Durant quin termini emmagatzemarem les vostres dades?

Les dades personals es mantindran mentre es mantingui la vinculació amb el Responsable. En acabar aquestes dades, les dades personals tractades en cadascuna de les finalitats indicades es mantindran durant els terminis legalment previstos o durant el termini que un jutge o tribunal els pugui requerir atenent el termini de prescripció d’accions judicials. Les dades tractades es mantindran mentre no expirin els terminis legals al·ludits anteriorment, si hi hagués obligació legal de manteniment, o de no existir aquest termini legal, fins que l’interessat sol·licite la supressió o revoqui el consentiment atorgat.

Quins són els vostres drets?

 • És a dir, si estem tractant les seves dades o no.
 • A accedir a les vostres dades personals.
 • A sol·licitar la rectificació de les vostres dades si són inexactes.
 • A sol·licitar la supressió de les vostres dades si ja no són necessàries per als fins per als quals van ser recollits o si ens retira el consentiment atorgat.
 • A sol·licitar el dret a oposar-se a un tractament determinat basat en el consentiment de l’interessat.
 • A sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, en alguns supòsits, cas en què només es conservaran d’acord amb la normativa vigent.
 • A portar les vostres dades, que us seran facilitades en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica.
 • A presentar una reclamació davant del Delegat de Protecció de Dades (si escau) o davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o autoritat de control competent, si creu que no l’hem atès correctament.
 • A revocar el consentiment per a cada finalitat específica, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment exprés.

Com podeu exercir els vostres drets?

Us informem que podreu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, mitjançant escrit juntament amb fotocòpia de DNI o document oficial que en permeti la identificació, a:

 • Escuela de Turismo del Consell d’Eivissa
 • d’Espanya, 49 CP: 07800 – Eivissa (Illes Balears).

En determinats supòsits l’interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què només les conservarem d’acord amb la normativa vigent.

En determinats supòsits podeu exercitar el vostre dret a la portabilitat de les dades, que seran lliurats en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica a vostè o al nou responsable de tractament que designi.

Té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als quals ho ha atorgat.

Se n’informa l’interessat o el representant, que podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el supòsit que consideri que no s’ha atès convenientment l’exercici dels seus drets.

Canvis a la Política de Privadesa:

L’Escola de Turisme del Consell d’Eivissa es reserva el dret de modificar o adaptar aquesta Política de Privadesa en tot moment. Per tant, us recomanem que reviseu la mateixa cada vegada que accediu a la Pàgina Web. En cas que usuari s’hagi registrat a la pàgina web i accedeixi al seu compte o perfil, en accedir-hi, se l’informarà en cas que hi hagi hagut modificacions substancials en relació amb el tractament de les seves dades personals.