Pla d’acció tutorial

El Pla d’acció tutorial (PAT) és un guió que estableix les línies d’actuació i pautes que ha de seguir el docent al seu dia a dia, de manera que quedin ben planificades totes les accions i els processos que s’han de dur a terme durant el desenvolupament de l’acció formativa.

Les sigles SIGC corresponen a Sistema Intern de Garantia de Qualitat, el principal propòsit del qual és controlat permament per la Comissió de Qualitat de l’Escola.

La tutoria universitària és un concepte molt més ampli que la simple tutoria d’assignatura. La primera té com a finalitat ajudar l’alumne/a a aconseguir definir clarament els seus objectius acadèmics, personals i professionals oferint-li la informació i formació que requereixi, així com orientant-lo i ajudant-lo a prendre decisions de tall acadèmic, professional, social i administratiu per procurar l’adaptació desenvolupament i la finalització d’una vida acadèmica universitària profitosa. És indubtable que la figura del professor o la professora, com a suport per aconseguir-ho, és fonamental en aquest procés.

El PAT de l’Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa, d’ara endavant L’Escola, és un dret acadèmic voluntari de tot l’alumnat. És per això que l’acció tutorial es desenvolupa a partir de les necessitats i demandes dels estudiants, sense detriment que el professor tutor pugui prendre la iniciativa en aquells casos en què detecti que un alumne presenti problemes d’adaptació o de baix rendiment acadèmic o prevegi que això pugui passar. La tutorització a l’Escola és contínua i permanent i inclou tots els aspectes dels estudiants, incloent-hi els aspectes personals. La finalitat última és servir de suport per a una formació integral i té com a base de desenvolupament el PAT de la UIB, del qual és una adaptació a les característiques especials de l’Escola.

El PAT de l’Escola té com a objectius:

 1. Afavorir la integració de l’alumnat a l’escola
 2. Optimitzar el procés d’aprenentatge de l’alumne/a
 3. Orientar per a la formació contínua i la inserció laboral

Tot i que la tutoria ha de ser un procés constant al llarg dels estudis de l’alumnat, diferenciam tres tipus de tutoria relacionats amb les etapes de la vida de l’estudiant universitari:

 1. La tutoria de matrícula (entrada a la Universitat): Acollida
 2. La tutoria de carrera (durant l’estada de l’alumne/a a l’escola): Seguiment
 3. La tutoria de sortida al món laboral (finalització dels estudis): Sortida

La tutoria pot adoptar les modalitats següents:

 1. Tutoria individualitzada. Aquest tipus de tutoria permet un suport a l’alumnat basat en la relació personal i directa amb el tutor.
 2. Tutoria grupal, prèviament planificada, es du a terme per treballar o bé temes de tipus transversal (pla d’estudis, itineraris…), o bé problemàtiques comunes entre els membres del grup.

Pel que fa al desenvolupament de les tutories, comptem amb tres vies:

 1. Presencial, mitjançant les entrevistes directes, tant de tipus individual com grupal
 2. No presencial, mitjançant correu electrònic; i
 3. Mixta, si es fan servir ambdues modalitats anteriors.

TUTORÍA DE LA MATRÍCULA

La tutoria de matrícula té per objectiu orientar i informar l’alumnat en aspectes acadèmics. Es pot dur a terme de manera individual o per sessions grupals. Els alumnes interessats en aquesta tutoria han de sol·licitar-la prèviament a Secretaria.

Alguns punts clau que es treballen a la tutoria de matrícula són:

 • Coneixement de l’alumnat:
  • Conèixer la seua situació familiar i professional,
  •  les motivacions i expectatives,
  • hàbits i estratègies d’estudi,
  • etc…
 • Presentació del PAT de l’escola:
  • Informació sobre la tutoria, funcions i funcionament.
 • Informació sobre el pla d’estudis:
  • Informació sobre el sistema de crèdits ECTS i sobre el pla d’estudis específic,
  • Informació i orientació per a la presa de decisions sobre el procés de matrícula (assignatures, itineraris…).
 • Informació general de l’escola:
  • Donar a conèixer la pàgina web, estructura i contingut,
  • Informació sobre beques, mobilitat i altres aspectes i serveis.
TUTORÍA DE CARRERA

La tutoria de carrera té com a objectius primordials el suport a l’alumnat durant la permanència a l’Escola, el seguiment dels processos d’ensenyament-aprenentatge, la prevenció de l’abandonament acadèmic i la integració de l’alumnat a la vida universitària.
Durant l’estada de l’estudiant a l’escola, el tutor es constitueix com a interlocutor vàlid i el guia acompanyant de l’alumnat. El professorat tutor és el nexe entre l’alumne tutoritzat i els òrgans, agents i serveis de l’Escola. L’alumne/a és el protagonista de la tutoria de carrera, és qui marca el ritme, el volum i el contingut.
Es consideren criteris essencials per al desenvolupament de l’acció tutorial:

 • Ser una activitat intencional, amb objectius clars i programatss.
 • Actuació basada en el respecte i la confidencialitat
 • Partir del perfil de l’alumnat.
 • Atenció personalitzada per donar resposta a les necessitats de l’alumnat
 • Programació i agrupació de les activitats en funció de les necessitats de l’alumnat i de la titulació acadèmica.
 • Col·laboració amb la resta de serveis de la UIB.
 • Preveure els mitjans i els recursos necessaris per a la realització de les accions.

Les tutories de carrera es poden fer de manera grupal o individual. La primera sessió o entrevista té com a objectiu fonamental la presa de contacte entre tutor i alumne:

 • Presentar la figura del professorat-tutor i les seues funcions
 • Recollir les impressions de l’alumne/a en referència al centre, professorat, assignatures, metodologia didàctica, horaris, activitats complementàries, inquietuds, fites personals…
 • Conèixer la situació acadèmica de l’alumne/a; fer la valoració de l’aprenentatge adquirit, hàbits d’estudi, necessitat de suport…
 • Conèixer la situació personal de l’alumne/a: laboral, social, etc.
 • Respondre les necessitats específiques d’assessorament i orientació.

Posteriorment, al llarg del desenvolupament dels estudis, els continguts de les tutories de carrera seran diversos:

 • Seguiment i avaluació del rendiment acadèmic o del procés d’aprenentatge personal.
 • Desenvolupament de competències generals o de determinats aprenentatges transversals
 • Informació i treball de tècniques d’estudi.
 • Informació específica sobre el pla d’estudis.
 • Informació sobre beques, ajuts i programes de l’Escola, així com també dels serveis disponibles per als alumnes.

 

Una de les funcions essencials dels tutors és registrar el seguiment realitzat dels alumnes tutoritzats. El registre de les tutories permet millorar l’atenció tutorial i oferir un millor suport; així mateix, possibilita el traspàs d’informació en cas que sigui necessari.

TUTORIA DE SORTIDA AL MÓN LABORAL

El tutor podrà acompanyar l’alumnat en el pas previ a la transició al món laboral. Les tutories de sortida al món laboral es duen a terme a l’últim curs acadèmic dels ensenyaments. Seran presencials i, preferentment, de tipus grupal.

 • En aquesta part de l’acció tutorial es poden emmarcar activitats com ara:
 • Assessorament per a la formació continuada: màster, postgraus…
 • Informació sobre les borses de treball, oposicions, empreses sensibles a la integració de nous treballadors…
 • Assessorament en la redacció de documents necessaris per a la inserció a la vida laboral: formularis, currículum…
 • Sessions informatives amb graduats, col·legis professionals, associacions i altres entitats relacionades.

Tots els professors de l’Escola es consideren professorat disponible per realitzar les tutories. L’assignació del tutor a cada alumne/a és aleatòria, sempre que aquest/a ho sol·liciti o que el professor determini la necessitat de tutoritzar l’alumne/a. El nombre màxim d’alumnes tutoritzats per professor tutor és de 20, encara que en ocasions especials es pot arribar fins a 30 alumnes tutoritzats.

El tutor serà la persona encarregada d’acompanyar i assessorar l’alumne/a durant la seua estada a l’Escola. Si es produís un canvi de tutor/a, per algun tipus de circumstància, aquest canvi el gestionaria el responsable de qualitat, que informaria els diferents serveis implicats.

Per facilitar el procés de tutorització, els tutors disposen de:

 • Una llista activa de correus electrònics dels alumnes que tutoritzen, des de la qual el tutor es pot comunicar directament mitjançant correu electrònic.
 • Accés a les dades personals i acadèmiques de l’alumnat que tutoritzen amb l’objectiu de facilitar la detecció de necessitats individuals i prevenir l’aparició de situacions que puguin suposar un risc per a la continuació dels estudis.
 • La utilització d’aquestes eines facilitarà el seguiment de l’acció tutorial així com el traspàs de la informació recollida en l’expedient de l’alumne/a en els casos necessaris.
 • Per la seua banda, l’alumnat tutoritzat pot accedir a les dades del seu tutor i contactar mitjançant correu electrònic disponible al web de l’Escola.
 • Les habilitats necessàries que cal que tengui el professor tutor són bàsicament:
 • Per orientar acadèmicament, d’una banda, conèixer el pla d’estudis corresponent i la informació bàsica sobre reconeixement de crèdits, mobilitat, etc.
 • Per a l’orientació professional (laboral i formació continuada), coneixement de la formació de postgrau a l’abast de l’alumnat, de les sortides professionals i dels serveis de suport a la inserció laboral.

 

El procés de tutorització s’avalua anualment (any acadèmic). A la valoració intervenen l’alumnat tutoritzat, el professor tutor i els responsables de la gestió del procés.

 

Són indicadors d’aquest procés:

 

 • La satisfacció dels estudiants
 • La satisfacció dels tutors
 • L’activitat realitzada.

El responsable de qualitat elaborarà anualment un informe del procés, sempre que hi hagi alumnes tutoritzats. Aquest informe contendrà les dades quantitatives i qualitatives derivades de la consulta a ambdós col·lectius, de les queixes i els suggeriments presentats i de les dades obtengudes mitjançant el registre que realitza el professorat tutor de l’activitat tutorial. Aquest informe anual ha d’incloure també les propostes de millora de la qualitat d’atenció tutorial que es considerin adequades.