Estructura
Orgánica

Coneix l’estructura organitzativa de l’Escola, consultant-ne els òrgans de gestió, l’organigrama, la normativa i els reglaments.

Òrgans
de gestió

L’Escola de Turisme és una institució establerta en forma de Patronat, titularitat del Consell Insular d’Eivissa, que és qui aporta els recursos i els fiscalitza. Els òrgans de gestió de lEscola de Turisme són els encarregats de vetllar pel bon funcionament, tant de lEscola com organisme, com del títol i la seva gestió acadèmica.

Junta superior del patronat per a la gestió i el funcionament de l'escola de turisme

Òrgan encarregat de la gestió estratègica, econòmica i el bon funcionament de l’Escola.
La Junta Superior del Patronat està integrada per:

 • President/a designat pel Consell Insular d’Eivissa.
 • Vicepresident/a: conseller/a de Cultura del Consell Insular d’Eivissa
 • Vocals amb vot:
  • Dos representants de la Universitat de les Illes Balears nomenats pel Rector.
  • El director/La directora de l’Escola
  • Quatre representants designats pel Consell Insular d’Eivissa
 • Vocals sense vot:
  • Dos representants dels municipis
  • Un/a representant del professorat
  • Un/a representant de l’alumnat
  • Un/a representant del Foment del Turisme d’Eivissa i Formentera
  • El secretari/La secretària, designat pel president del Consell d’entre el personal del Consell.
  • Un/a Assessor/a Jurídic/a, designat pel president del Consell d’entre el
   personal del Consell, que farà les funcions de vicesecretari.

Junta d'escola

És l’òrgan col·legiat en què participen tots els sectors de la comunitat universitària. Hi estan representats la direcció, el personal docent, els estudiants i el personal administratiu.

La Junta de l’Escola està integrada per:

 • Director/a
 • Subdirector
 • Secretari/ària acadèmic/a
 • Tres representants del personal docent investigador
 • Un/a representant del personal d’administració i serveis
 • Dos representants de l’alumnat

Comissió de garantia de qualitat (cgq)

Encarregat de vetllar per la qualitat del títol i fer recomanacions per a l’augment de la qualitat docent i serveis oferts a l’alumnat per a la millora acadèmica.

La comissió està integrada per:

 • Director/a
 • Responsable de qualitat
 • Tres representants del personal docent investigador
 • Dos representants del personal d’administració i serveis
 • Un/a representant de l’alumnat

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits

La direcció de l’Escola s’encarrega del reconeixement y transferència de crèdits