JUNTA DEL PATRONATO DE LA ESCUELA DE TURISMO

President:
Hble. Sr. Vicente Torres Guasch (Presidència i Departament de Turisme)

Vicepresident:
Hble. Sr. David Ribas Ribas (Conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut (art. 6 estatuts))

Vocals amb veu i vot:
Dos representants de la UIB nomenats pel Rector (RGE 2015022893 de 16/10/2015):
Doctora Joana Maria Seguí Pons, Vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta.
Doctora M. Antònia Fornés Pallicer, Vicerectora de Professorat i Seus Universitàries.

El director de l’Escola
Sr. Onofre Martorell Cunill

Representant designat per la CAIB: (RGE 2015023079 de 19/10/2015)
Sr. Juan José Montaño Moreno, Director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior.
(Suplent: Sr. Francisco Javier Gálvez Capellà, Secretari general de la Conselleria d’Educació i Universitat).

Representants designats pel Consell Insular d’Eivissa: Ple 25/09/15
Hble. Sr. Gonzalo Juan Ferragut (Conseller executiu del Departament d’Economia i Hisenda)
Hble. Sra. Marta Díaz Pascual (Consellera executiu del Departament d’Interior, Comerç, Industria i Relacions Institucionals)
Sr. Vicent Torres Ferrer (Director Insular de Turisme del Consell d’Eivissa)
Sr. Juan José Riera Ramón (Federación Hotelera de Ibiza y
Formentera.)

Vocals amb veu i sense vot:
Dos representants dels municipis:
Sra. Gloria Corral Joven . Ajuntament d’Eivissa (RGE 2015016011 de 22/07/2015)
Sr. José Antonio Ferragut Arabí, com a titular Ajuntament de Sant Antoni de Portmany (RGE 15266 de 13/07/2015)
Sr. Francisco Tienda Pachón, com a suplent.
Sr. Gerard Mora Representant del professorat de l’Escola de Turisme
Sr. Toader Nicolae Popescu Representant dels alumnes de l’Escola deTurisme
Sr. Lucas Prats Ribas (President de Fomento de Turismo de la Isla deIbiza)
Sr. Vicente Guasch Portas (Subdirector de l’Escola deTurisme)
Sra. Yolanda Ortíz Blázquez (Secretaria Academica de l’Escola de Turisme)
Sra. Maria Torres Bonet (Secretària)
Sr. Agustín Goerlich López (Asesor).
Sra. Gemma Marí Planells (Tresorera-administradora)

JUNTA DE ESCUELA
Sr. Onofre Martorell (Director)
Sr. Vicente Guasch Portas (Subdirector)
Sra. Yolanda Ortiz Blázquez (Secretaria académica)
Sra. Maria José Amengual Serra (PDI)
Sr. Cesáreo Sánchez Molina (PDI)
Sr. Héctor Bonet Marí (PDI)
Sra. Esperanza Ribas Cardona (PAS)
Sra. Maria Arabí (Delegada alumnos)
Sr. Nicolae Popescu (Delegado alumnos)

COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD (CGQ)
Sr. Onofre Martorell (Director Escuela de Turismo)
Sr. Jose Ramón Soler Fuensanta (Responsable de calidad)
Sra. Yolanda Ortiz Blázquez (PDI)
Sr. Vicente Guasch Portas (PDI)
Sr. Gerard Mora Ferragut (PDI)
Sra. Esperanza Ribas Cardona (PAS)
Sra. Aurora Vargas Friori (PAS)
Sr. Nicolae Popescu (Representante alumnos)

COMISIÓN DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
Sr. Onofre Martorell (Director Escuela Turismo)
Sr. Vicente Guasch Portas (Subdirector)
Sra. Yolanda Ortiz Blázquez (Secretaría Académica)
Sr. Cesáreo Sánchez Molina (PDI)
Sra. Esperanza Ribas Cardona (PAS)
Sra.Maria Arabi (Representante de alumnos)

Delegados de Alumnos
Sra. Maria Arabi
Sr. Nicolae Popescu

PAS
Sra. Esperanza Ribas Cardona
Sra. Aurora Vargas Friori